آموزش رایگان تیمم بدل از غسل

نحوه تیمم بدل از غسل

در تیمّم چهار چیز واجب است: ۱. نیّت، ۲. زدن کف دو دست با هم بر چیزى که تیمّم بر آن صحیح است. ۳. کشیدن کف هر دو دست به…