آموزش حذف OtShot با استفاده از یک برنامه ی حذف کننده