آشنایی با گل آنتوریوم

معرفی گل آنتوریوم

نیازها: نور: گیاه از تابش مستقیم افتاب رنج میبرد،بهترین نور برای ان نور غیر مستقیم کنار پنجره است. دما : تامین درجه حرارت ۲۱ درجه ی سانتیگرادی در تمام طول…