آرتریت تاکایاسو

بیماری تاکایاسو چیست؟

آرتریت تاکایاسو آرتریت تاکایاسو یک بیمارى انسدادى سرخرگى است که عمدتاً عروق قوس آئورت را اغلب در زنان جوان درگیر مى‌کند. آرتریت تاکایاسو چیست؟ آرتریت تاکایاسو آرتریت تاکایاسو یک بیمارى…