آداب سلام و احوال پرسی

آداب سلام کردن و دست دادن

آداب سلام کردن در اسلام، برخوردهای عمومی نظیر گفتن سلام، سخن گفتن، شنیدن، شوخی كردن، شركت در مجالس عمومی، مشورت، امر به معروف كردن و… تابع آداب خاصی است كه…