آب گرداندن در دهان روزه چه حکمی دارد؟

آیا شستن دهان روزه را باطل میکند؟

گردان و چرخاندن آب در دهان که به آن مضمضه گفته می‌شود از مستحبات وضو است و کراهت خوردن و آشامیدن در حال جنابت را نیز کاهش می دهد. اما…