آب نارگيل

طریقه پوست کندن نارگیل

نكته اول: پیش از باز کردن، آب نارگيل را خالی کنید پیش از این که نارگیل را بشکنید، آب آن را تخلیه کنید. با این کار شکستن نارگیل خیلی آسان‌تر…