آب خیار

خاصیت خیار سبز

خاصیت خیار سبز خیار گیاهی است علفی و یكساله دارای ساقه ی خزنده و پوشیده از خارهای نازك و خشن است. برگ های آن بزرگ و دارای زاویه و دندانه…