آبیاری گیاه گل یخیآشنایی با گل یخ

معرفی گل یخی

تکثیر و آبیاری گیاه گل یخی نام علمی :aptenia cordifolia نام انگلیسی :heartleaf iceplant / baby sun rose منشأ :آفریقای جنوبی زمان گلدهی :بهار تا پاییز گل یخ کوچک بومی…