آبکش کردن برنج

فرق چلو با پلو

فرق چلو با پلو و پخت برنج منظور از چلو، برنجي است که پس از آبکش کردن آن را به تنهايي دم مي گذارند و بعد از دم کشيدن با…