آبشار چلم زرین گل در کدام منطقه است؟

معرفی آبشار چلم زرین گل

آشنایی با آبشار چلم زرین گل آبشار به صورت پلکانی در ۵ مرحله از صخره های عمودی به پایین میریزد و حوضچه کوچکی در پای آن ایجاد شده. روستای زرین گل…