آبشار شوی در دزفول در کدام منطقه قرار دارد؟

آبشارشوی کجاست؟

آبشار شوی در دزفول در جای جای خاک ایران آبشارهای تماشایی و دیدنی زیادی وجود دارد، آبشارهایی با ویژگی های منحصربفرد و خاص رشته کوه های زاگرس آبشارهای زیادی را…