آبشار شاهلولاک در کجا قرار دارد؟

آبشار شاهلولاک

آبشار شاهلولاک در ۵ کیلومتری جنوب غربی شهر چرمهین واقع شده است این آبشاردائمی بوده و برهمین اساس میزان آبدهی این آبشار در طول سال متفاوت است همچنین آبشار فصلی…