آبشار خرپاپ در کجا قرار دارد؟

آبشار خرپاپ

دره ها و کوه ها در حوالی پیرانشهر هستند که باعث بوجود اومدن چنین پدیده ی طبیعی زیبایی شده اند و این پدیده هستش که همه ساله توجه گردشگران بسیاری…