آبشار بیشه کجاست

آبشار بیشه

آبشار بیشه کجاست   لرستان سرزمین زیبایی ها و شگفتی هاست. دیاری که با وجود دیدنی های تاریخی، طبیعی و فرهنگی، چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است….