آبشار آلاشور

معرفی آبشار آلاشور

سفری به آبشار الاشور آبشار الاشور روستاي نجارده مازندران مربوط به دوره كرتاسه تا كوارترنري و ۳ اثر درياچه چورت، درخت چنار كهنسال روستاي كينج با قدمت ۷۰۰ تا ۷۵۰…