تعبیر خواب خوردن انجیر های شیرین و خوشمزه
۱ امتیاز ۲ رای

تعبیر خواب خوردن انجیر های شیرین و خوشمزه

zendegieirani.com 19 300x239 تعبیر خواب خوردن انجیر های شیرین و خوشمزه

تعبیر خواب خوردن انجیر های شیرین و خوشمزه

تعبیر خواب خوردن انجیر های شیرین و خوشمزه

تعبیر خواب انجیر , تعبیر خواب انجیر چیدن , تعبیر خواب انجیر خوردن , تعبیر خواب انجیر زرد

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید تعبیر خواب انجیرو یا جمع می کرد
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

یا کسی بدو بخشید، دلیل استعبیر خواب انجیرت که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد.
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

ابراهیم کرمانی گوید:
انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرتعبیر خواب انجیرین است زیانی ندارد.

تعبیر خواب انجیر , تعبیر خواب انجیر چیدن , تعبیر خواب انجیر خوردن , تعبیر خواب انجیر زرد

zendegieirani.com 20 300x226 تعبیر خواب خوردن انجیر های شیرین و خوشمزه
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حتعبیر خواب انجیرلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و بتعبیر خواب انجیررگ انجیر اندیشه و خرد است. ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

یا جمع می کنید تعبیر خواب انجیرزیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است کتعبیر خواب انجیره انجیر چون از میوه های تقدیس شده است
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب تعبیر خواب انجیردیده می شود مورد توجه قرار دهد. انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبتعبیر خواب انجیرز و شیرین بی اثر می باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

ابن سیرین از جمله کسانی است که در حدود سالهای ۱۱۰ هجری قمری به تعبیر خواب می پرداخته و تعبیرات او مورد توجه بوده و ثبت شده اند البته بعضی از علمای شیعه تعبیرات او را بدلیل سنًی بودن او در مورد تایید قرار نداده انتعبیر خواب انجیرد ولی بنده احتمال می دهم وی تقًیه می نموده و از چشمه زلال علمتعبیر خواب انجیر ائمه اطهار (ص) بر خورده است

zendegieirani.com 21 300x178 تعبیر خواب خوردن انجیر های شیرین و خوشمزه
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

این علمی است بر اساس کنایه ها و نشانه های محیط اطرافتعبیر خواب انجیر در زندگی که بر اساس نقش هر نشانه در محیط و آیات کتب اسمانی ترجمه , تفسیر و تعبیر میشوند و همانند یک زبان خارجی است که در میان تمام اقوام و ملل مشترک بوده و فقط باید ترجمه شود .
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

برای مثال آب تعبیر به زندگی یا علم میشود تعبیر خواب انجیرو دریا یا اقیانوس تعبیر به یک دانشمند یا رئیس جمهور میشود . کاسه گاهی تعبیر به زن می شود و آب در کاسه تعبیر به حیات یا بارداری یک زن می شود . همچنین درخت تعبیر به یک مرد و یا قورباغه تعبیر به مردی عاقل و اگر زرد رنگ باشدتعبیر خواب انجیر تعبیر به پزشکی عاقل یا مردی عاقل و بیمار میگردد. **نکته دوم رویا از دو جهت می تواند ما را راهنمایی نماید ,
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

یکی اصل مسئله رویا و صحنه هایی که انسان در خواب می بیند ( خواه وجود خارجی پیدا کند یا نه یعنی خواه تعبیری داشته باشید یا نداشته باشید ) و دیگر کیفیت و چگونگی خوابها و رویاهایی است که انسان می بیند تعبیر خواب انجیرو احیانا پرده از حوادث “” موجود”” و گذشته یا آینده بر می دارتعبیر خواب انجیرد . البته کاری نداریم که این صحنه ها مربوط به گذشته یا آینده است ولی به هر حال این نقشه ذهنی محلی لازم دارد که همانند یک تابلو نقاشی در آن محل پیاده شود,
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

و اینکه آیا می تواند آن محل سلولهای مغزی باشد, بزودی خواهیم فتعبیر خواب انجیرهمید که “”نه “” پس محل دیگری لازم دارد که آن را “” روح” ” می نامیم…. حال اگر آن صورتها جزیی باشد به وسیله حافظه با همان صورت خود در نفس باقی می ماند و قوه مخیله در آن دخل و تصرف نکند
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

این چنین خوابی راست است ولی اگر قوه مخیله قالب شود و یا نفس از ادراک آن صورت ضعیف باشد قوه مخیله بر حسب طبع خود آنچه را کتعبیر خواب انجیره نفس دیده است به نماد یا مثالی مناسب تبدیل می کند مانند تبدیل شیر خوراکی به علتعبیر خواب انجیرم یا مال و دشمن پنهان به مار و پادشاه یا عالم به دریا .

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

لیلا برایت مى‏گوید:
دیدن انجیر در خواب، نشانه‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى خواهید داشت. دیدن برگ انجیر در خواب، نشانه‏ى آن اتعبیر خواب انجیرست که فرد با ایمانى هستید. اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن تعبیر خواب انجیرانجیر هستید، بدین معنا است که براى رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق مى‏شوید.
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

اچ میلر مى‏گوید:
اگر دخترى خواب درخت انجیر را ببیند، نشانه‏ى آن است که با فرد مهمى پیمان ازدواج مى‏بندد. اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد مى‏خورید، به این معنا است که احتمالا بیمار مى‏شویتعبیر خواب انجیرد.
تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انجیردر فصل آن : لذت و احترام
خواب انجیر در خارج ازفصل آن : غم و اندوه
انجیر می خورید :تعبیر خواب انجیر ثروتتان را به باد خواهید داد .
انجیر خشک : پولتان را از دست می دهید.

تعبیر خواب انجیر


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *