تعبیر خواب خوردن میوه تابستانی قرمز
۳٫۲ امتیاز ۶ رای

تعبیر خواب خوردن میوه تابستانی قرمز

31 bisms.ir 2016 09 15 6 300x180 تعبیر خواب خوردن میوه تابستانی قرمز

تعبیر خواب خوردن میوه تابستانی قرمز

تعبیر خواب خوردن میوه تابستانی قرمز

تعبیر خواب میوه , تعبیر خواب میوه به , تعبیر خواب میوه چیدن از درخت , تعبیر خواب میوه گیلاس

تعبیر خواب میوه دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است

ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند تعبیر خواب میوه که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.
تعبیر خواب خوردن میوه های تابستانی و قرمز

حضرت دانیال گوید: هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نتعبیر خواب میوهیکی است. اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب ، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده، دلیل بر مال حرام است. اگر بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود.
تعبیر خواب خوردن میوه های تابستانی و قرمز

محمدبن سیرین گوید: هر میوه که تعبیر خواب میوهدر خواب تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.تعبیر خواب میوه

89 bisms.ir 2016 09 15 5 300x169 تعبیر خواب خوردن میوه تابستانی قرمز
تعبیر خواب خوردن میوه های تابستانی و قرمز

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن میوه فروش در خواب چون تعبیر خواب میوهمیوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.
تعبیر خواب خوردن میوه های تابستانی و قرمز

حضرت دانیال گوید :

هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویلتعبیر خواب میوه نیک بود دلیل نیکی است. اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده، دلیل بر مال حرام است. اگر بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیتعبیر خواب میوهماری بود.
تعبیر خواب خوردن میوه های تابستانی و قرمز

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن میوهای که شیرین است، بر روزی و دانشی مفید دلالت دارد و اگر میوه ترش باشد، بر پول حرام یا بدتر شدن بیماری دلالت دارد.تعبیر خواب میوه میوهی تر و تازه، به خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر میشود. میوه در خواب، به زن گرفتن نیز، تعبیر شده است و گفته شده است که دیدن میوه برای فقرا، ثروتمندی؛ و برای ثروتمندان، زیاد شدن ثروت و داراییتعبیر خواب میوه است. اگر کسی در خواب ببیند که بر سر او میوه انداخته میشود، در میان مردم به صفت فردی نیکوکار شهرت پیدا میکند.
تعبیر خواب خوردن میوه های تابستانی و قرمز

تعبیر خواب میوه , تعبیر خواب میوه به , تعبیر خواب میوه چیدن از درخت , تعبیر خواب میوه گیلاس
تعبیر خواب خوردن میوه های تابستانی و قرمز

محمد بن سیرین گوید :

هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج تعبیر خواب میوهحاصل کند.
تعبیر خواب خوردن میوه های تابستانی و قرمز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی تعبیر خواب میوهمیوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

66 bisms.ir 2016 09 15 6 تعبیر خواب خوردن میوه تابستانی قرمز
تعبیر خواب خوردن میوه های تابستانی و قرمز

لوک اویتنهاو می گوید :

میوه

بر روی یک درخت : خوش یمنتعبیر خواب میوهی

میوه چیده شده : پایانی خوش برای یک محاکمه

میوه ترش مزه : بدبختی

میوه شیرین : ثروت
تعبیر خواب خوردن میوه های تابستانی و قرمز

میوه به مقتعبیر خواب میوهدار بسیار زیاد : پروژه های موفق

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن میوه روزی حلال بود

آنلی بیتون م‏یگوید :
تعبیر خواب خوردن میوه های تابستانی و قرمز

۱ـ دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب ، علامت آیندای سعادت آمیز است .

۲ـ دیدن میوه سبز ، علامت کتعبیر خواب میوهوششهای نومیدکننده و شتابزده است .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد ، علامت آن است که از ارث تعبیر خواب میوهمحروم می شود .
تعبیر خواب خوردن میوه های تابستانی و قرمز

۴ـ خرید و فروش میوه در خواب ، نشانه فعالیت تجاری بسیار و کسب سودی اندک است .

۵ـ دیدن یا خوردن میوه رتعبیر خواب میوهسیده در خواب ، علامت کسب لذت و ثروتی ناپایدار است .

تعبیر خواب میوه


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *