تعبیر خواب دیدن گیلاس درشت و قرمز
۲٫۸ امتیاز ۲۶ رای

تعبیر خواب دیدن گیلاس درشت و قرمز

89 bisms.ir 2016 09 15 300x169 تعبیر خواب دیدن گیلاس درشت و قرمز

تعبیر خواب دیدن گیلاس درشت و قرمز

تعبیر خواب دیدن گیلاس درشت و قرمز

تعبیر خواب گیلاس , تعبیر خواب گیلاس قرمز , تعبیر خواب گیلاس خوردن , تعبیر خواب گیلاس درشت

گیلاس در زمستان تعبیر خوبی ندارد، گیلاس در تابستان تعبیر خواصی ندارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب گیلاس گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به ختعبیر خواب گیلاساطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می خورید و آن کاملا شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر است.
تعبیر خواب خوردن گیلاس های درشت و قرمز رنگ

گیلاس اگر در فصل خودش تعبیر خواب گیلاسدر خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گیلاس و آلبالو را خوب نتعبیر خواب گیلاسدانسته اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می خورید و آن کاملا شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر است.

تعبیر خواب خوردن گیلاس های درشت و قرمز رنگ

لوک اویتنهاو می گوید :

گیلاس

66 bisms.ir 2016 09 15 1 300x180 تعبیر خواب دیدن گیلاس درشت و قرمز

خورتعبیر خواب گیلاسدن آن : دعوا

چیدن آن : شادی
تعبیر خواب خوردن گیلاس های درشت و قرمز رنگ

درخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ،تعبیر خواب گیلاس خوشبختی

کیک گیلاس : سوء تفاهم
تعبیر خواب خوردن گیلاس های درشت و قرمز رنگ

مولف گوید :

اگر در خواتعبیر خواب گیلاسب گیلاس سرخ وگیلاسی که به سیاهی می زند را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و تعبیر خواب گیلاسگیلاسی که به زردی می زند، دلیل بیماری است.
تعبیر خواب خوردن گیلاس های درشت و قرمز رنگ

تعبیر خواب گیلاس , تعبیر خواب گیلاس قرمز , تعبیر خواب گیلاس خوردن , تعبیر خواب گیلاس درشت
تعبیر خواب خوردن گیلاس های درشت و قرمز رنگ

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گیلاس در خوابتعبیر خواب گیلاس ، نشانه آن است که بخاطر رفتار دوستانه خود محبوبیت کسب خواهید کرد .

۲ـ خوردن گیلاس در خواب ، علامت آن است که می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .

۳ـ دیدن گیلاس سبز و کال در خواب ، دلالت بر آن دارد که خوشبختیتعبیر خواب گیلاس نزدیک شما است .
تعبیر خواب خوردن گیلاس های درشت و قرمز رنگ

دیدن هر درختی که بتعبیر خواب گیلاسه نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلشتعبیر خواب گیلاس بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال استعبیر خواب گیلاست خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.

31 bisms.ir 2016 09 15 1 300x200 تعبیر خواب دیدن گیلاس درشت و قرمز
تعبیر خواب خوردن گیلاس های درشت و قرمز رنگ

درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدتعبیر خواب گیلاسن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در تعبیر خواب گیلاسخواب دیدن خوب نیست. اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.
تعبیر خواب خوردن گیلاس های درشت و قرمز رنگ

لوک اویتنهاو می گوید :

درخت

با شکوفه تعبیر خواب گیلاس: نیکبختی بزرگ

در آتش : زیان بزرگ

درخت خشکیده : شکست
تعبیر خواب خوردن گیلاس های درشت و قرمز رنگ

درخت افتاده : امیدهای برتعبیر خواب گیلاس باد رفته

تکان دادن درخت : خوشبختی

درخت میوه : دوستان وفادار

بر رتعبیر خواب گیلاسوی درختی نشستن : افتخارات

از درخت افتادن : استهزا خواهید شد

بالا رفتن از یک درخت : اخبار مهم
تعبیر خواب خوردن گیلاس های درشت و قرمز رنگ

یوسف نبی علیه السلاتعبیر خواب گیلاسم گوید:

دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود.

تعبیر خواب گیلاس


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *