تعبیرخواب رنگ کردن مو
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب خضاب کردن (رنگ کردن مو)

معبرین اسلامی تعابیری را برای خضاب یا حنا زدن به مو بیان کرده‌اند. به طور مثال ابن سیرین می‌ گوید اگر در خواب ببینی خضاب بر مو به خوبی گرفته است، تعبیرش این است که حال و روز تو برای دیگران پوشیده و مخفی می‌ ماند.

tabir khab rang kardan mo irnab ir تعبیرخواب رنگ کردن مو

تعبیرخواب رنگ کردن مو

حضرت امام صادق (ع) می‌فرمایند : تعبیرهای حنا بستن عبارتند از :
آرایش و آراستن فامیل
پوشاندن خانواده
غم و اندوه

تعبیر خواب موی مشکی

کارل گوستاو یونگ : خواب دیدن کسی با موهای مشکی یا پرکلاغی به کسی اشاره دارد که مرموز است. اگر شما خواب ببینید که موهای مشکی دارید یا موهاتان را مشکی می کنید، بیانگر این است که احساس بسته شدن می کنید. شما تلاش می کنید که احساسات حقیقی تان را سرپوش گذارید.

مطیعی تهرانی می‌ گوید : اگر کسی در خواب ببیند که بر پیشانیش موی رنگین با رنگ های غیر معمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می کند که مقروض و بدهکار می شود.

موارد دیگر از تعبیر خواب رنگ کردن یا خضاب کردن

اگر مردی در خواب برای اجرای سنت رسول اکرم (ص)، محاسن خود را خضاب می کرد، در اجرای اوامر خدا کوشا است و اگر دست و پای خود را خضاب می کرد، مردم از دست و کردار او در امان خواهند بود. اگر کسی ببیند با غیر از (حنا) با چیزهای دیگری خضاب می کرد، در میان نزدیکان و مردم از وجه خوبی برخوردار نیست و آدمی دمدمی مزاج است.

اگر کسی ببیند که خضاب دست و پایش را برای زیبایی انجام می داد، نزدیکان خود را به خلاف جهت رضای خدا موعظه می کند و آنها را از خدا دور می سازد. اگر کسی ببیند که در هنگام خضاب کردن، نقش و نگار می زد، در کارهای معاش با مردم حیله و نیرنگ می کند. اگر زنی ببیند که حضاب می کند، دلالت بر شادی او دارد و تعبیرش رسیدن خبرهای نیکو به او است.

حضرت دانیال می گوید : خضابِ ریش، پوشش کارها است. اگر ببیند سر و رویش را خضاب می کرد و خضابش رنگ نمی گرفت، دلیل که ظاهر حال را به مردمان نماید. اگر ببیند خضابش رنگ گرفت، دلیل که حالش نیکو گردد.

محمد ابن سیرین می گوید : اگر ببیند خضاب به چیزها می کرد، دلیل که مردم او را منکر شوند چون او خود را به کارهای محال و ناپسندیده مشغول می سازد. اگر ببیند خضابش نیکو رنگ گرفت، دلیل که حالتش پوشیده شود.
اگر ببیند دست و پای خویش را به حنا خضاب می بست، دلیل که مال از دست رفته باز آید. اگر ببیند هر دو دست و پای خویش را خضاب بست، دلیل که فرزندان یا برادران خود را بیاراید، به آرایشی که خلاف دین و شریعت است.

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر ببیند کف دست خود خضاب می کرد، دلیل که در طلب معیشت رنجور گردد. اگر ببیند که به هر دو دست خود که به خضاب رنگ شده، نگاه می کرد دلیل که در اعمال و کارهای خود، ذاتی مکار و حیله گر دارد.
اگر ببیند دست و پای را چون زنان خضاب کرد، دلیل که در ترس و بیم عظیم افتد. اگر این خواب را زنی ببیند، برای او خرمی و شادی خواهد بود، زیرا که این خضاب کردن رسم ایشان است. اگر ببیند که هر دو دست و پای او بنفش بود، دلیل که در کسب و کار حیله کند.

اسماعیل بن اشعث می گوید : اگر مردی بین دست و پای خود خضاب کرد، دلیل که کاری کند که مردمان بر وی افسوس کنند و بخندند. اگر ببیند سرانگشتان را خضاب کرد، دلیل که تسبیح کند. اگر ببیند هر دو دست را به خضاب کردن نقش میکرد، دلیل که با دوستان مکر و حیله بازد.

امام صادق (ع) می فرماید: خضاب کردن در خواب بر چهار وجه است :
کار ناشایسته بی حاصل،
آرایش حال دنیا،
طلب جاه،
معروف شدن به دروغ گویی.


تعبیر معبرین غربی در مورد رنگ کردن مو و یا موهای رنگی

آنلی بیتون : اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد.

لوک اویتنهاو : رنگ کردن مو : دورویی
همانطور که مشخص است نوع رنگ مو می‌تواند در تفسیر رویای دیده شده تاثیر گذار باشد برخی معبرین دیدن موهای طلایی را نمادی از ظاهر خوشایند و درخشان می‌دانند. در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
موهایتان را طلایی میکنید : از کارهایتان پشیمان خواهید شد
موهاینان را سیاه میکنید : یک راز کشف میشود.
موهاینان را حنایی میکنید : یک دوست را از دست میدهید.
موهایتان را بلوطی میکنید : موفقیت شما به تاخیر می افتد
رنگ موهایتان را از بین میبرید(دکلره میکنید): درآمد بسیار خوبی خواهید داشت.

سایر معبرین غربی گویند :

اگر در رویا زنی را با موهای بلوند مشاهده کردید و یا خود موهای بلوندی داشتید در صورتی که در بیداری موهای شما چنین رنگی نیست به این معناست که شما دوست بسیار خوبی برای اطرافیانتان خواهید بود.
موهای مشکی یا خرمایی در خواب نمادی از وفاداری هستند.
قرمز شدن مو معمولا نشانه‌ای از وقوع تغییراتی در زندگیتان است و موهای مجعد هشداری است به شما که فردی قصد فریب دادنتان را دارد.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *