تعبیر خواب عقرب و نیش زدن
۴٫۲ امتیاز ۱۳ رای

تعبیر خواب عقرب و نیش زدن

31 bisms.ir 2016 08 31 41 تعبیر خواب عقرب و نیش زدن

تعبیر خواب عقرب و نیش زدن

تعبیر خواب عقرب و نیش زدن

تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عقرب سیاه , تعبیر خواب عقرب زرد , تعبیر خواب عقرب سفید

تعبیر خواب عقرب به معنی دشمنی ناکام و ضعیف می باشد.

تعبیر خواب عقرب و موجودات نیش دار و نیش زننده

اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنیاو را سخنیسخت گوید، چنانکه غمگین شود. اگر دید کژدمیراتعبیر خواب عقرببکشت، دلیل که بر دشمنیظفر یابد.
تعبیر خواب عقرب و موجودات نیش دار و نیش زننده

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید کژدمیداشتعبیر خواب عقربت و مردم را میگزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید. اگر دید کژدمیبه خرمیخورد، دلیل که دشمن با او فساد کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن. دوم: حاسد. سوم: سخن چین.

تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عقرب سیاه , تعبیر خواب عقرب زرد , تعبیر خواب عقرب سفید

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن کژدم دشتعبیر خواب عقربمن مکاره بود
تعبیر خواب عقرب و موجودات نیش دار و نیش زننده

49 bisms.ir 2016 08 30 40 300x205 تعبیر خواب عقرب و نیش زدن

محمدبن سیرین گوید:
دیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنتعبیر خواب عقربی او را سخنی سخت گوید، چنتعبیر خواب عقربانکه غمگین شود.
اگر دید کژدمی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:
تعبیر خواب عقرب و موجودات نیش دار و نیش زننده

اگر دید کژدمی داشت و مردم را می گزید، دلیل که بد مردمتعبیر خواب عقرب را بگوید.
اگر دتعبیر خواب عقربید کژدمی به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب عقرب و موجودات نیش دار و نیش زننده

دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است.
اول: دشمتعبیر خواب عقربن.
دوم: حسود.
سوم: سخن چین.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
تعبیر خواب عقرب و موجودات نیش دار و نیش زننده

دیدن کژدتعبیر خواب عقربم دشمن مکاره بود

50 bisms.ir 2016 08 30 36 200x300 تعبیر خواب عقرب و نیش زدن
دیدن کژدم دشمن بود

تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عقرب سیاه , تعبیر خواب عقرب زرد , تعبیر خواب عقرب سفید

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن عقرب در خواب ، نشانهتعبیر خواب عقرب آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده تعبیر خواب عقربخواهند کرد
تعبیر خواب عقرب و موجودات نیش دار و نیش زننده

دیدن عقربتعبیر خواب عقرب در خواب به‌معنای وجود یک موقعیت دردناک یا زیانبار در زندگی است.

درضمن ممکن است مبین احساسات مخرب، نیش و طعنه، تذکر، سخنان تلخ و یا افکار منفی باشد که بوسیله شمتعبیر خواب عقربا یا برعلیه شما بکار رفته‌اند.
تعبیر خواب عقرب و موجودات نیش دار و نیش زننده

 

گاهی اوقات این خواب هشداری اتعبیر خواب عقربست تا به شما گوشزد نماید روشی که در پیش گرفته‌اید سبب فساد یا شکستتان خواهد شد.

تعبیر خواب عقرب


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *