تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید
۳ امتیاز ۱۴ رای

تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید

49 bisms.ir 2016 08 30 37 300x199 تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید

تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید

تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلا و جواهر , تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن , تعبیر خواب طلا برای زن باردار

تعبیر خواب طلا خواب ببیند که طلا پیدا کرده است به همان میزان مال از دست می دهد و ضرر و زینان می بیند.

نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریحتعبیر خواب طلا می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است. مرحوم …
تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد. ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می بتعبیر خواب طلارد مال می یابد و ثروتمند می شود. اگر ببیند طلا می خورتعبیر خواب طلاد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است. اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

31 bisms.ir 2016 08 31 39 تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید
تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید

محمتعبیر خواب طلادبن سیرین گوید:
زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود. اگر بیند که زر ببافت یا کسی به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا کسی بر وی خشم گیرد.

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلا و جواهر , تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن , تعبیر خواب طلا برای زن باردار

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر کسی درخواب بیند زرو یا سیم می گداخت، دلیل است که بر زبان مردم افتد. اگر بیند کتعبیر خواب طلاه زر به خروار به خانه برد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند که زر همی خورد، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند.
تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید

جابر مغربی گوید:
زر به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب. اگر بیند که زر و سیم به یک جا جمع بود، دلیل استعبیر خواب طلات که عز و جاه یابد. اگرکان سیم بیند، دلیل بود که دختری مهتر به زنی گیرد، لکن اندوهگین شود. اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.
تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

یوسف نبی علیه السلام گوید:
هر که زردر خواب بیتعبیر خواب طلاند کار دنیا بر وی نظام گیرد

تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید

50 bisms.ir 2016 08 30 34 300x192 تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن طلا در خواب برای مردتعبیر خواب طلاان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردتعبیر خواب طلای در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداختعبیر خواب طلات دیه می شود یا تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است.
تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید

مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد. ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طتعبیر خواب طلالا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود. اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه میتعبیر خواب طلا کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زناتعبیر خواب طلان نیکو است. اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.
تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید

لوک اویتنهاو می گوید :
طلا : دوست داشتن چیزهای بی ارزش
یافتن آن : دریافت ارث
جستجوی آن در دل خاک : خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد
پرداختن چیزی با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت
آن را آتعبیر خواب طلاب کردن : آسایش مادی
تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید

دزدیدن آن : خبرهای بد
طلا گذاشتن بر روی خود : افزایش احتیاط ضرری ندارد
گم کردن : بهتعبیر خواب طلا شما خیانت خواهد شد
طلا هدیه گرفتن : شرمساری
اشیا طلایی : ضواهر فریبنده اند
تعبیر خواب دیدن طلای زرد و سفید

آنلی بیتون مى‏گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید طلا معامله می کنید ، نشتعبیر خواب طلاانه آن است که در هر کاری موفق خواهید شد .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند ، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .
تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

۳ـ پیدا کردن طلا در خواب ، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .
۴ـ اگر در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است که دتعبیر خواب طلار اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .
۵ـ یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .
تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

۶ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ، نشانه آن است کتعبیر خواب طلاه می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

تعبیر خواب طلا


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *