تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت
۵ امتیاز ۱ رای

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

31 bisms.ir 2016 08 31 27 300x150 تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب سواری , تعبیر خواب اسب قهوه ای

تعبیر خواب اسب دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت تعبیر خواب اسب و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

. نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. معبران به طور عموم دم اسبتعبیر خواب اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند.
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

49 bisms.ir 2016 08 30 25 300x196 تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن استتعبیر خواب اسب که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند.

تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سفید , تعبیر خواب اسب سواری , تعبیر خواب اسب قهوه ای

چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زینتعبیر خواب اسب یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است. در میان رنگ های اسب که می شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد. اسب
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است. اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار تعبیر خواب اسبکه سر راه شما قرار می گیرد.سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می تعبیر خواب اسبیابید. درصورتی که بیمار باشید. نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود .
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

معبران مادیان را به زن تعبیر کردهتعبیر خواب اسب اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعی هوای نفس است. هر چه اسب سرکشتر باشد
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جوتعبیر خواب اسبیی ممکن تر. باز می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد.

 

اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و متعبیر خواب اسبعصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود،آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه بود. لکن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود. اگر بیند بر اسبی نشسته بود
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بتعبیر خواب اسبود و آن اسب بر هوا می پرید، یا بیند کهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

50 bisms.ir 2016 08 30 23 300x291 تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

حضرت دانیال گوید: اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمتتعبیر خواب اسب اسب. اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست،
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

دلیل که شرف و بزرگی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود. اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باتعبیر خواب اسبشند و چاکران و اگر …
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند. اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود. اگر بیند بر اسب کمیت بود، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد. اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه. اگر دید بر اسب زرد بود، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند هتعبیر خواب اسبمین دلیل بود. اگر بیند بر اسب جرمه بود، دلیل است بر خیر و صلاح. اگر دید که بر اسب سلیس بود، دلیل است زن خواهد. اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد. اگر دید از اسب برهنه فرود آمد،
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

دلیل که از گناه و معصیت بازایستد. اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل که شرفو بزرگی یابد، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد. اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب.تعبیر خواب اسب اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیج خیر اندر این نبود، مگر بیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد.
تعبیر خواب دیدن اسب های سفید و سیاه در دشت

اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد، دلیل که مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند. اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا درکوچه وی، دلیل که مدری شرف و نام دار در سرا یا در کوچتعبیر خواب اسبه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد. اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود، یا بمیرد.

تعبیر خواب اسب


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *