تعبیر خواب رفتن به کربلا
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب زیارت کربلا – رفتن به زیارت کربلا در خواب چه تعبیری دارد ؟

رفتن به زیارت کربلا در خواب چه تعبیری دارد ؟  رفتن به زیارت کربلا و پابوس امام حسین (ع) در خواب نشانه چیست و تعبیرش چیست ؟ رفتن به زیارت کربلا در حالات مختلفی در خواب ما ظاهر می شود از جمله : قصد سفر به کربلا و پیاده رفتن به کربلا و در کربلا بودن و … که هر کدام تعبیر مخصوصی دارد …

تعبیر خواب زیارت کربلا – رفتن به زیارت کربلا در خواب چه تعبیری دارد ؟,تعبیر خواب رفتن به سفر کربلا,تعبیر خواب پیاده روی کربلا,تعبیر خواب زیارت امام حسین در کربلا,دیدن کربلا در خواب نشانه چیست ؟,کربلا در خواب تعبیرش چیست ؟,کاملترین تعبیر و تفسیر خواب کربلا

تعبیر خواب زیارت کربلا – رفتن به زیارت کربلا در خواب چه تعبیری دارد ؟

tabir khab raftan be karbala irnab ir تعبیر خواب رفتن به کربلا

تعبیر خواب کربلا

دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب ، نشانة آن است که به سفری طولانی خواهید رفت ..

اگر خواب ببینید خود زائر هسنید و مشغول زیارت ، نشانة آن است که با همنشینان ناسازگار کشمکش ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد . ۳ـ اگر دختری خواب ببیند زائری به او نزدیک می شود ، علامت آن است که با حمایت تمام به دام فریب می افتد . اما اگر در خواب مرد زائر او را ترک کند ، نشانة آن است که ضعف روحی خود را از بین می برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می آورد.

ابراهیم کرمانی برای تعبیر خواب زیارت گوید:

اگر بیند در حرم پادشاه یا در حرم مردی بزرگوار شد، دلیل که از شر پادشاه ایمن شود و باشد که از پادشاه چیزی بدو رسد و معبران گویند: او را حاجت افتد به اهل آن حرم. اگر بیند پادشاه او را در حرم خویش خواند و آنجا مقیم شد، دلیل که کارهای پادشاه شروع کند و کارها کند که او را بدنامی حاصل شود.

5cc6ae833d968 tabir khab raftan be karbala irnab ir تعبیر خواب رفتن به کربلا

کربلا

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرماید:

اگر بیند به حرم پادشاهی عادل رفت، دلیل که موفق به انجام کارهای مفید می شود..

اگر بیند به حرم پادشاهی ظالم رفت، دلیل که کاری کند که ازآن کاربد نام گردد.

آنلی بیتون درباره خواب زیارت می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید از حرمی محافظت می کنید ، نشانه آن است که بیشترین نیروی خود را صرف اعمال نادرست می کنید ، اگر تمایلات خود را اصلاح کنید ، زندگی سعادت حقیقی را به شما اهدا خواهد کرد .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند ساکن حرم است ، نشانه آن است که گرایش به انجام کارهایی غیرقانونی خواهد داشت .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند سو گلی حرم است ، علامت آن است که دیگران ترجیح می دهند بیشتر با او همنشین باشید تا با دیگران .


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *