تعبیر خواب زیتون
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب زیتون

tabirkhab zeyton irnab ir تعبیر خواب زیتون

تعبیر خواب زیتون

ابن سیرین گوید: اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه.

تعبیر خواب خوردن زیتون

محمد بن سیرین: اگر بیند زیتون می‌خورد، دلیل که غم و اندوه خورد.

مطیعی تهرانی: اگر زیتون در خواب ببینید که می‌خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد. در این حالت نعمت است که به شما روی می‌آورد به قدر همان زیتون که می‌خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد. ولی اگر در خواب زیتونی که می‌خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است

لوک اویتنهاو می‌گوید: خوردن زیتون: مشکلات خانوادگی

جابر گويد: اگر بيند زيتون تلخ با نان مى‌خورد، او را اندكى منفعت به رنج و سختى حاصل آيد.

آنلی بیتون: خوردن زیتون در خواب، علامت یافتن دوستان وفادار است.

تعبیر خواب روغن زیتون

ابراهیم کرمانی گوید: روغن زیتون به خواب، خیرو برکت بود. اگر بیند روغن زیتون می‌پالود و می‌خورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی مشاهده خود زیتون منوط است به طعم و مزه آن.
چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می‌خورید به مال و نعمت می‌رسید و پولی از راه درست به دست شما می‌آید.

تعبیر خواب زیتون سیاه و زیتون زرد
مطیعی تهرانی: رنگ زیتون نیز در تعبیر خواب دخیل است چه اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می‌آورد. اگر زرد باشد بیمار و رنجور می‌شوید ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود. دادن زیتون به دیگران نیز تعبیر مشروط دارد

تعبیر خواب دادن و گرفتن زیتون

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می‌دهید و می دانید که آن شخص زیتون را دوست نمی‌دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می‌کنید و زیان و ضرر می‌رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می‌گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می‌برید به او خیر و برکت می‌رسانید. گرفتن زیتون از دیگران نیز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می‌شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می‌کند و می‌ستاید و به شما سود و نفع می‌رساند.

تعبیر خواب درخت زیتون
مطیعی تهرانی: چنان چه در خواب ببینید که شاخه ای از درخت زیتون در دست دارید پولی از جانب یکی از افراد خانواده عایدتان می‌شود یا او وسیله و کار ساز می‌شود که سودی ببرید.

اچ ميلر مى‌گويد: ديدن درخت زيتون در خواب، به معناى خوش‌شانسى است.

تعبیر خواب چیدن زیتون
مطیعی تهرانی: چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: چیدن آن: شما بیش از حد سریع به قاضی می‌روید

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می‌کنید، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد.

اچ ميلر مى‌گويد: چيدن زيتون در خواب، به معناى آن است كه بايد در كارها دقت بيشترى انجام دهيد.

تعبیر خواب ظرف زیتون و زیتون فاسد

 

5c652107db3df tabirkhab zeyton irnab ir تعبیر خواب زیتون

تعبیر خواب زیتون

آنلی بیتون:
اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می‌آورید، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند.
شکستن ظرف زیتون در خواب، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد.
اچ میلر: ديدن زيتون فاسد در خواب، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى مى‌شويد.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *