نحوه تزریق پنی سیلین
۳٫۱ امتیاز ۱۰ رای

دستور العمل تست پنی سیلین :

 

nahvetazrigh penisilin irnab ir نحوه تزریق پنی سیلین

نحوه تزریق پنی سیلین

هیچکس از خطر بروز شوک آنافیلاکسی هنگام و پس از تزریق آمپول پنی سیلین در امان نیست صرف اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻼً ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺑﺪون ﺧﻄﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺷﻮک آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺴﯽ را در ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻋﮑﺲ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

قبل از انجام تست رعایت نکات زیر ضروری میباشد :

۱- ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻟﺮژی ﺑﻪ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ از ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺆال ﺷﻮد.

۲- ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺗﺰرﯾـﻖ در ﻣﺤﻠـﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم وﺳﺎﯾﻞ درﻣﺎن ﺷﻮک آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

۳- ﺗـﺰرﯾـﻖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾـﻖ ﺗﺤـﺖ ﻧـﻈﺮ ﺑـﺎﺷـد زﯾرا اکثر شوک های آنافیلاکسی ظرف ۲۰ تا ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ اول ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

۴- انجام تست پنی سیلین در دو مرحله تست خراشی پوستی و تست داخل جلدی صورت می گیرد اما باید دانست که انجام تست پوستی قبل از تزریق پنی سیلین ضروری است.

روش تهیه محلول تست پنی سیلین

با استفاده از ویال پنی سیلین G پتاسیم کریستال ۱۰۰۰۰۰۰ واحد :

روش اول :

۵ سی سی آب مقطر را با ویال پنی سیلین G پتاسیم کریستال ۱۰۰۰۰۰۰ واحد اضافه می نمائیم . پس از انحلال , ۰/۰۵ سی سی از این محلول ( ۵ خط سرنگ انسولین ) را داخل سرنگ انسولین کشیده سپس حجم سرنگ انسولین را با آب مقطر به ۱ سی سی می رسانیم . محلول بدست آمده پنی سیلین جی ۱۰۰۰۰ واحد بر میلی لیتر می باشد.

روش دوم :

۱۰ سی سی آب مقطر را با ویال پنی سیلین G پتاسیم کریستال ۱۰۰۰۰۰۰ واحد اضافه می نماییم.پس از انحلال ۱ سی سی از محلول به دست آمده را با ۹ سی سی آب مقطر رقیق می کنیم. محلول به دست آمده تست پنی سیلین ۱۰۰۰۰ واحد بر میلی لیتر می باشد.

5c56adf9376fb nahvetazrigh penisilin irnab ir نحوه تزریق پنی سیلین

نحوه تزریق پنی سیلین

روش های انجام و تفسیر تست پنی سیلین :

۱- تست خراشی (Prick Test) :

یک قطره از محلول تهیه شده تست پنی سیلین جی ۱۰۰۰۰ واحد بر میلی لیتر را روی پوست سطح فدامی ساعد قرار داده و در محل قرار داده و در محل قرار دادن قطره با سر سوزن اندازه ۲۰ , یک خراش به طول ۳ تا ۵ میلی متر بدون خونریزی ایجاد می کنیم.چنانچه بعد از گذشت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه قرمزی و یا سفتی به اندازه حداقل ۲*۲ میلی متر و یا با قطر بیش از ۴ میلی متر در ناحیه دیده نشد , تست منفی است و به تنهایی قابل تفسیر نبوده و باید تست داخل جلدی انجام شود.قرمزی و سفتی بیش از ۱۵ میلی متر تست مثبت تلقی می شود و نباید پنی سیلین تزریق گردد.در صورتیکه قرمزی و سفتی بین ۴ تا ۱۵ میلی متر ایجاد گردید تست قابل تفسیر نبوده و باید تست داخل جلدی انجام شود.

نکته : اگر خونریزی در محل تست خراشی رخ داد , تست صحیح انجام نشده و باید محل دیگری برای تست انتخاب شده , مجددا تست انجام شود.

۲- تست داخل جلدی ( Intradermal )

۰/۰۲ میلی لیتر ( دو خط سرنگ انسولین ) از محلول تست پنی سیلین G را در سطح قدامی ساعد به صورت داخل جلدی تزریق می نمائیم. پس از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در صورت عدم ایجاد کهیر و تورم , حداقل به اندازه ۶*۶ میلی متر و یا حداقل ۳ میلی متر بزرگتر از آزمون کنترل منفی , تست منفی خواهد بود.

آزمون کنترل منفی و مثبت :

در صورت امکان بهتر است قبل از انجام تست داخل جلدی و یا همزمان با تست خراشی با پنی سیلین G , آزمون کنترل منفی ( محلول نرمال سالین ) و آزمون کنترل مثبت (هیستامین ۱ میلی گرم بر میلی لیتر ) با یک قطره از هریک از مواد یاد شده روی سطح قدامی ساعد به صورت تست خراشی انجام شود.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *